Giấy luyện vẽ mày (2 mặt)

VND120.000

  • Dùng chì luyện tập trên khuôn mày, mí, phục vụ cho luyện tập